فارغ التحصیلان

# نام نام خانوادگی نام پدر کد ملی مقطع نوع مدرک رشته تحصیلی شماره دانشجویی
1 علی باقری پوستیکلائی جعفر 2050164351 کارشناسی ارشد گواهی موقت آمار
2 فرناز یزدی محمد 2130366945 کارشناسی گواهی موقت حسابداری
3 زینب باقری یزدان 2130276377 کاردانی گواهی موقت حسابداری
4 آزاده دیوسالار اکبر 6250008608 کارشناسی گواهی موقت حسابداری
5 فاطمه اسکو عین اله 2130503421 کارشناسی گواهی موقت روانشناسی
6 زهرا نعمتی محمد 2142119591 کارشناسی گواهی موقت روانشناسی
7 فاطمه نبی پورآنگر عزت اله 2050787936 کارشناسی گواهی موقت روانشناسی
8 آیلار ناظم سیدفضلعلی 1450913008 کارشناسی ارشد گواهی موقت روانشناسی
9 مهرنوش باقری ایمنی حسن 0492992460 کارشناسی ارشد گواهی موقت روانشناسی
10 فاطمه روحی سیروس 5000125304 کارشناسی گواهی موقت روانشناسی
11 ملیحه پاشائی نعمت اله 2140274172 کارشناسی گواهی موقت روانشناسی
12 هنگامه عمرانی محمود 0079237541 کارشناسی ارشد گواهی موقت روانشناسی
13 میترا وردی نژاد عمرانی محمد 2130002269 کارشناسی گواهی موقت روانشناسی
14 محمدرضا افرازیده علی1 2130495087 کارشناسی گواهی موقت sdfsdf 949576052