فارغ التحصیلان

# نام نام خانوادگی نام پدر کد ملی مقطع نوع مدرک رشته تحصیلی شماره دانشجویی
1 سیده فاطمه حسینی سید حسین 5010987813 کارشناسی گواهی موقت آموزش وپرورش ابتدایی
2 الهام اصغرزاده محمدعلی 5000060970 کارشناسی گواهی موقت آموزش وپرورش ابتدایی
3 عاطفه رضائی غلامرضا 2143333544 کارشناسی گواهی موقت علوم ورزشی
4 محبوبه ترنج احمدرضا 2130269796 کارشناسی گواهی موقت علوم ورزشی
5 محمدعلی مرادی محمد 2130512666 کاردانی گواهی موقت علوم ورزشی
6 سیده رقیه موسوی سیداحمد 5000072499 کارشناسی گواهی موقت مدیریت بازرگانی
7 سیده رقیه موسوی سیداحمد 5000072499 کارشناسی گواهی موقت مدیریت بازرگانی
8 مجید علی نژاداسپاهی عیسی 2130541933 کارشناسی گواهی موقت مدیریت بازرگانی
9 حدیقه نائیجی عبداله 6259945248 کارشناسی گواهی موقت علوم تربیتی
10 زهرا طهماسب پورکلمی ابراهیم 2150311224 کارشناسی گواهی موقت علوم تربیتی
11 آمنه علی زاده عباس 5010564270 کارشناسی گواهی موقت علوم تربیتی
12 زهرا حیدری قلی 2143091065 کارشناسی گواهی موقت مدیریت دولتی
13 فاطمه حیدری قلی 2142217753 کارشناسی گواهی موقت مدیریت دولتی
14 زهرا غلام نیا غلامرضا 2130535593 کارشناسی گواهی موقت مدیریت دولتی
15 امیر ولی زاده ذوالفعلی 2130404057 کارشناسی گواهی موقت مترجمی زبان