فارغ التحصیلان

# نام نام خانوادگی نام پدر کد ملی مقطع نوع مدرک رشته تحصیلی شماره دانشجویی
1 فاطمه بیاتی محمدعلی 2130326951 کارشناسی گواهی موقت الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
2 سیده آمنه پاک نهاد سیدرحمت اله 2065097817 کارشناسی گواهی موقت آمار
3 فرشته شریفی حسین 2140302605 کارشناسی گواهی موقت حسابداری
4 علی رضا یوسفی تبار نصرت اله 2130487351 کارشناسی گواهی موقت مدیریت دولتی
5 فاطمه یدالهی باب اله 5000092627 کارشناسی گواهی موقت علوم تربیتی
6 مجید پازکی علی اصغر 5780014345 کارشناسی گواهی موقت علوم تربیتی
7 زهرا فرج زاده شعبان 2130451187 کارشناسی گواهی موقت روانشناسی
8 راضیه نیک زاد محمد 5000090268 کارشناسی گواهی موقت روانشناسی
9 زهرا اکبری ابراهیم 2130510574 کارشناسی گواهی موقت مترجمی زبان انگلیسی
10 بهروز حسین زاده سلیمان 5010815400 کارشناسی گواهی موقت مهندسی فناوری اطلاعات
11 مهدیه محمدی علی اصغر 2130460054 کارشناسی گواهی موقت علوم ومهندسی صنایع غذایی
12 زینب نیک زاد شعبان 0371333946 کارشناسی گواهی موقت حقوق
13 سیدیحیی پورحسنی سید علی 2130484778 کارشناسی گواهی موقت علوم ومهندسی صنایع غذایی
14 معصومه فیروزجائیان گلوگاه علی اکبر 2065119063 کارشناسی گواهی موقت امورتربیتی
15 مهنوش رجبی اسپاهی سیف اله 2130409393 کارشناسی گواهی موقت مهندسی مدیریت پروژه