فارغ التحصیلان

# نام نام خانوادگی نام پدر کد ملی مقطع نوع مدرک رشته تحصیلی شماره دانشجویی
1 علیرضا بابائی رشید 2130543758 کارشناسی گواهی موقت حقوق
2 زینب محمودزاده فضل اله 2142993524 کارشناسی گواهی موقت مهندسی صنایع غذایی
3 غلام رضا نوحی ملکشاه محمود 2130471390 کارشناسی گواهی موقت حسابداری
4 میثم وطن خواه اسماعیل 0779859812 کارشناسی ارشد گواهی موقت مدیریت دولتی
5 الهام کاظمی احسان 2229805533 کارشناسی گواهی موقت روانشناسی
6 پریسا تاری سقا 2130475272 کارشناسی گواهی موقت روانشناسی
7 حکیمه جان پور حسنجان 4989546199 کارشناسی ارشد گواهی موقت روانشناسی
8 نرگس رضازاده فضل اله 4989722371 کارشناسی گواهی موقت روانشناسی
9 زینب قاسم تبارتنکابنی قاسم 2064388168 کارشناسی گواهی موقت روانشناسی
10 رقیه غلامی علی اکبر 2130510841 کارشناسی گواهی موقت حقوق
11 سیده سکینه بزرگ نیاخراط سیدجعفر 2050350627 کارشناسی گواهی موقت روانشناسی
12 مژده برار نژادچمازی حشمت اله 2050476450 کارشناسی گواهی موقت حقوق
13 امیرحسین اسفندیار مرتضی 6590015503 کاردانی گواهی موقت علوم ومهندسی صنایع غذایی
14 مهدیه حبیبی حبیب 2279947382 کارشناسی ارشد گواهی موقت مدیریت دولتی
15 سهیلا عبیدی عبداله 6259579276 کارشناسی گواهی موقت روانشناسی