فارغ التحصیلان

# نام نام خانوادگی نام پدر کد ملی مقطع نوع مدرک رشته تحصیلی شماره دانشجویی
1 غلام رضا حمیدی رجبعلی 2140165985 کارشناسی گواهی موقت حقوق
2 رقیه یوسفی پرویز 2130358608 کارشناسی گواهی موقت علوم تربیتی
3 فاطمه فرجی مرزنگو خلیل 2130430163 کارشناسی گواهی موقت حقوق
4 محمدعلی حاجی زاده شیر آقا 2142456588 کارشناسی ارشد گواهی موقت مدیریت دولتی
5 شهلا زرجام ولی 0491275889 کارشناسی ارشد گواهی موقت مدیریت دولتی
6 هاتف محمدنژاد رضا 2130486177 کارشناسی گواهی موقت الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
7 فاطمه اسدی محمدابر اهیم 2143051972 کارشناسی گواهی موقت الهیات و معارف اسلامی گرایش قرآن وحدیث
8 صدیقه رضائی ولی الله 5000118111 کارشناسی گواهی موقت مهندسی صنایع غذایی
9 علی اصغر تمرتاش قاسمعلی 2249416524 کارشناسی ارشد گواهی موقت مدیریت دولتی
10 فریده جعفری یوسف 2142057233 کارشناسی گواهی موقت علوم ورزشی
11 معصومه گلی پوردرزی رمضانعلی 2064870490 کارشناسی گواهی موقت تربیت بدنی
12 حسن حسن پور محمد 2889816291 کارشناسی ارشد گواهی موقت مدیریت دولتی
13 ثریا حیدر آبادی عبداله 6449534680 کارشناسی ارشد گواهی موقت روانشناسی
14 محمد صدیقی اکبر 2130409083 کارشناسی گواهی موقت مدیریت بازرگانی
15 مجتبی آذرنیوشان احمد 2130434312 کارشناسی گواهی موقت مدیریت بازرگانی