فارغ التحصیلان

# نام نام خانوادگی نام پدر کد ملی مقطع نوع مدرک رشته تحصیلی شماره دانشجویی
1 فاطمه عبدلی احمد 2130434584 کارشناسی گواهی موقت مترجمی زبان
2 زهرا خسروانی امیری علی 2050607369 کارشناسی گواهی موقت علوم ومهندسی صنایع غذایی
3 امیرحسین حسین زاده حسین 2130568432 کارشناسی گواهی موقت حقوق
4 مهدی زارعی رزکه علی 2130459560 کارشناسی گواهی موقت مهندسی زراعت
5 نفیسه اتابک علی اکبر 2130546341 کارشناسی گواهی موقت مترجمی زبان انگلیسی
6 زهرا نائیجی ایرج 6250041141 کارشناسی گواهی موقت علوم ورزشی
7 سعید رجبی ابوالقاسم 5000131649 کارشناسی گواهی موقت حقوق
8 پری ناز کوشانفر محمد 2141973821 کارشناسی گواهی موقت مدیریت جهانگردی
9 منصوره طاهری غلامی داود 2142265812 کارشناسی گواهی موقت علوم تربیتی
10 امیرحسین ابراهیمی اسدابادی مرادی 4208189983 کارشناسی ارشد گواهی موقت روانشناسی
11 نسیم علویان عمرانی منصور 2143118112 کارشناسی ارشد گواهی موقت زبان و ادبیات فارسی
12 ذبیح اله خاکپور سیف اله 2130447627 کاردانی گواهی موقت حسابداری
13 معصومه رحمانی چائوسر علی 2130489842 کارشناسی گواهی موقت علوم ومهندسی صنایع غذایی
14 فاطمه زیاری مسیب 2143137095 کارشناسی گواهی موقت روانشناسی
15 رقیه محمدی خضراله 4989039361 کارشناسی گواهی موقت علوم تربیتی