فارغ التحصیلان

# نام نام خانوادگی نام پدر کد ملی مقطع نوع مدرک رشته تحصیلی شماره دانشجویی
1 حسن حسن پور محمد 2889816291 کارشناسی ارشد گواهی موقت مدیریت دولتی
2 ثریا حیدر آبادی عبداله 6449534680 کارشناسی ارشد گواهی موقت روانشناسی
3 محمد صدیقی اکبر 2130409083 کارشناسی گواهی موقت مدیریت بازرگانی
4 مجتبی آذرنیوشان احمد 2130434312 کارشناسی گواهی موقت مدیریت بازرگانی
5 علیرضا بابائی رشید 2130543758 کارشناسی گواهی موقت حقوق
6 زینب محمودزاده فضل اله 2142993524 کارشناسی گواهی موقت مهندسی صنایع غذایی
7 غلام رضا نوحی ملکشاه محمود 2130471390 کارشناسی گواهی موقت حسابداری
8 میثم وطن خواه اسماعیل 0779859812 کارشناسی ارشد گواهی موقت مدیریت دولتی
9 الهام کاظمی احسان 2229805533 کارشناسی گواهی موقت روانشناسی
10 پریسا تاری سقا 2130475272 کارشناسی گواهی موقت روانشناسی
11 حکیمه جان پور حسنجان 4989546199 کارشناسی ارشد گواهی موقت روانشناسی
12 نرگس رضازاده فضل اله 4989722371 کارشناسی گواهی موقت روانشناسی
13 زینب قاسم تبارتنکابنی قاسم 2064388168 کارشناسی گواهی موقت روانشناسی
14 رقیه غلامی علی اکبر 2130510841 کارشناسی گواهی موقت حقوق
15 سیده سکینه بزرگ نیاخراط سیدجعفر 2050350627 کارشناسی گواهی موقت روانشناسی